Author name: งานประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษพบปะสมาชิก หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. …

ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษพบปะสมาชิก หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ …

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประชุมโครงการปรับปรุงตึก ๘๖ ปีแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒ …

ประชุมโครงการปรับปรุงตึก ๘๖ ปีแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว Read More »

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เว …

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ …

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

การทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามแนวมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวล …

การทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามแนวมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวล …

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา …

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ Read More »

ประชุมปรึกษาหารือและแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา …

ประชุมปรึกษาหารือและแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

Scroll to Top