ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผลโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกร่วมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม T-VET

https://drive.google.com/drive …

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผลโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกร่วมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม T-VET Read More »

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ดร. ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมอบหมายให้ นางสาวพิชญานิน รองเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วย นางสาวปรารถนา มัครมย์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ระดับ ๔ ดาวระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โดยมีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยก …

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Read More »

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ดร. ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร และผู้เกษียณราชการ ได้เข้าร่วมงานเกษียณสราญ อาชีวะอีสานบ้านเฮา งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การ …

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ดร. ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร และผู้เกษียณราชการ ได้เข้าร่วมงานเกษียณสราญ อาชีวะอีสานบ้านเฮา งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Read More »

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์

โดยมี นางสาวพิชญานิน รองเมือง …

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ Read More »

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยองค์กา …

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประชุมในโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพบปะสมาชิกฯ โดยมีตัวแทนสมาชิกออมทรัพย์ครูมาพบปะสมาชิกออมทรัพย์ครู หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ ht …

ประชุมในโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพบปะสมาชิกฯ โดยมีตัวแทนสมาชิกออมทรัพย์ครูมาพบปะสมาชิกออมทรัพย์ครู หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

Scroll to Top