ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ของปีการศึกษา 2/2565

Scroll to Top