วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา2567

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการด้านกิจกรรม และด้านกีฬา และต้องการเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาตามศักยภาพของตน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกำหนดเกณฑ์การรับนักเรียน นักศึกษา ไว้ดังนี้

Scroll to Top