ประชุมเตรียมความพร้อมากคณะครูโรงเรียนจากประเทศกัมพูชาได้ขอเข้าเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา๑๓.๓๐น.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษคณะผู้บริหาร และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา เนื่องจากคณะครูโรงเรียนจากประเทศกัมพูชาได้ขอเข้าเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและศึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและกัมพูชา จึงได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้งานดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top