ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดยดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะเทคโนโลยีงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ให้แก่ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

Scroll to Top