วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐น. โดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และนางสาวพิชญานิน รองเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และตอนรับคณะครูโรงเรียนครูเหยิง ราชอาณาจักรกัมพูชา มีกำหนดการเดินทางมาจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารงานด้านการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top