โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดย ดร. ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และ ดร. ภรภิพัด มูลไชย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top