ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยดร. ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพให้เข้ากับแผนจังหวัด ติดตามและดำเนินตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น๒อาคารอำนวยการสถายันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ

Scroll to Top