การทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามแนวมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยงานภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต ได้จัดการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามแนวมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อทำสอบนำผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาว่า มีคุณภาพมาตราฐานในแต่ละหลักสูตรแห่งชาติ และนางสาวชนัญญา โคนาบาล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังคณะครูและนักศึกษาณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top