งานปกครอง

1

นายถาวร  นาคกระโทก
หัวหน้างานปกครอง

5

นางสาวปรียาภรณ์  ประภาสัย
เจ้าหน้าที่

3

นางนพวรรณ  สาธุการ
เจ้าหน้าที่

1

นางสาวธิรณี  แสวงนาม
เจ้าหน้าที่

1

นายจิระเดช  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

7

นายประยงค์  คันศร
เจ้าหน้าที่

8

นายเกียรติศักดิ์  เสวะนา
เจ้าหน้าที่

55

นายปรเมษฐ์  เวชกามา
เจ้าหน้าที่

12

นายภาสกร  ดงทอง
เจ้าหน้าที่

6

นายศุภักษร  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่

9

นายอัษภ์ทวัท  สิทธิภักดี
เจ้าหน้าที่

3

ว่าที่ ร.ต. กฤศณัฎฐ์  กงกัญญา
เจ้าหน้าที่

7

นายอภิชัย  มีศิลป์
เจ้าหน้าที่

นายกิตติกร  คนเพียร
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวฐานมาศ  ป้องอ้อย
เจ้าหน้าที่

4

นายจิรธร  บุญปัญญา
เจ้าหน้าที่

15

นางนวรัตน์  สมจริง
เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวน์โหลด

Scroll to Top