งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1

นางสาวภัทรภร  ทองใบ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

4

นางสาวรำเพย  พิมตะขบ
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวนิดติยากร  พวงมาเทศ
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ
เจ้าหน้าที่

4

นางมัลลิกา  สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่

9

นายอรรถศร  สุขทะเล
เจ้าหน้าที่

1

นางสาวธิรณี  แสวงนาม
เจ้าหน้าที่

1

นายปิยะพงษ์  ยอดอินทร์
เจ้าหน้าที่

7

นางสาวมนสิชา  การะเกตุ
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวกิติยาพร  วรสา
เจ้าหน้าที่

2

นางสาวจิราภรณ์  แก้วรักษา
เจ้าหน้าที่

11

นายนพพร  สมคิด
เจ้าหน้าที่

3

นายรณกฤต  ณัฐยศกรนภา
เจ้าหน้าที่

2

นายมังกรทอง  พันธเสน
เจ้าหน้าที่

15.แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายอาทิตย์  โทนะพันธ์
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวนุสราภรณ์  คุดนา
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวกนกพร  คำหงษา
เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวน์โหลด

Scroll to Top