งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

5

นายสมาน นิลขันธ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

2

นายธวัชชัย  จักษุพันธ์
เจ้าหน้าที่

8

นายเกียรติศักดิ์  เสวะนา
เจ้าหน้าที่

5

นายธนกร  สุขส่ง
เจ้าหน้าที่

12

นายสุริยนต์  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

11

นายนพพร  สมคิด
เจ้าหน้าที่

9

นายสิริชัย  สิมชมภู
เจ้าหน้าที่

5

นายเมธาวุฒิ  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่

Blue Professional Linkedin Profile Picture (2)

นายนันทวุธ  อนุพันธ์
เจ้าหน้าที่

13

นายสุริยัน  คันศร
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร
เจ้าหน้าที่

14

นายอภินภัทร  ทานา
เจ้าหน้าที่

8

นางนงลักษณ์  ปุณยศรันย์
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศุทธ์หทัย  หารไชย
เจ้าหน้าที่

8

นายวุฒิจุฬา  ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่

4

นายจิรธร  บุญปัญญา
เจ้าหน้าที่

20

นายทวีศักดิ์  แก้วไชยพาน
เจ้าหน้าที่

12

นายภัทรพงษ์  ประมาพันธ์
เจ้าหน้าที่

2

นางสาวปภัสสร  จักษุพันธ์
เจ้าหน้าที่

18

นายรังสรรค์  ไสยศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ดาวน์โหลดเอกสาร
Scroll to Top