งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4

นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

3

นางนพวรรณ สาธุการ
เจ้าหน้าที่

3

นางจารุภา  แก้วลอย
เจ้าหน้าที่งาน

6

นายอดิศักดิ์  นพเเสง
เจ้าหน้าที่

2

นายทรงสิทธิ์  บัวชุม
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายปิยะพงษ์  ยอดอินทร์
เจ้าหน้าที่งาน

9

นายอรรถศร  สุขทะเล
เจ้าหน้าที่งาน

55

นายปรเมษฐ์  เวชกามา
เจ้าหน้าที่งาน

Blue Professional Linkedin Profile Picture (1)

นางสาวทัตชญาทิตา  บุญตาโลก
เจ้าหน้าที่งาน

13

นางสาวณฐมน  ศิลากุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Scroll to Top