งานวางแผนและงบประมาณ

6

นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

7

นางกาญจนา  ถามุลเลศ
เจ้าหน้าที่งาน

นายไชยา  บุตรวงค์
เจ้าหน้าที่งาน

16

นายวัชรินทร์  ชินทอง
เจ้าหน้าที่งาน

11

นางสาวกัญญณัช  ศรีมะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ  .

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบาย
และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
๓. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน
ที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
๔. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
๕. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
๖. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเสนอโครงการใหม่.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการใหม่.docx

แบบฟอร์มรายงานโครงการตามแผน
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ.docx
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ.pdf

เอกสารการดำเนินการโครงการ ตามแผนฯ
แบบคำขออนุมัติโครงการ (กรณีมีในแผน)
แบบคำขออนุมัติโครงการ (กรณีไม่มีในแผน)
แนวทางการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มโครงการตามแผน
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
เอกสารประกอบผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดหวัง
เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล งบ แผนงาน
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โครงการปรับปรุงระบไฟฟ้าและการสื่อสาร

 
 

 

Scroll to Top