งานความร่วมมือ

2

นายนพดล สิ้นทุกข์
หัวหน้างานความร่วมมือ

5

นายสุภาษิต ดวนใหญ่
เจ้าหน้าที่

77

นายภาสกร จำปาเรือง
เจ้าหน้าที่

10

นางณภัชนันท์  บุตรไชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ   ดาวน์โหลด

Scroll to Top