งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

2

นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา
หัวหน้างานงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

2

นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
เจ้าหน้าที่

3

นายวีระพงษ์  ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวกนกพร คำหงษา
เจ้าหน้าที่

3

นายจิรโรจน์  เลิศธนเปี่ยมสุข
เจ้าหน้าที่

12

นายภัทรพงษ์  ประมาพันธ์
เจ้าหน้าที่

6

นางสาวกาญจนา  คำดี
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร
เจ้าหน้าที่  

5

นางสาวอัญชิษบา  อัตถปรัชญา
เจ้าหน้าที่

7

นางสาวประภาศรี  สืบเสน
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวกิตติยาพร  วรสา
เจ้าหน้าที่

13.แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (1)

นายปรีชา  พุทธเสน
เจ้าหน้าที่

12

นางสาวจุฑามาศ  คะกาเนปะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
  4. รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Scroll to Top