งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

9

นางสาวบุณณดา  คำเสียง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

1

นายประชาไทย  ไกยฝ่าย
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายอินทร์  จงจำ
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายสุพงศ์สิทธิ์  สมัครสมาน
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายประยูร  เดือนเพ็ง
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายเลิศ  ก้านเหลือ
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายอรุณ  ทองกลม
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายนิกร  จันทร์เทศ
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายสันติรักษ์  โตรัศมี
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายเกรียงศักดิ์  คำหงษา
เจ้าหน้าที่งาน

3

นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน

1.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายกัณหา  อุทธิเสน
เจ้าหน้าที่งาน

1

นางธิดาวรรณ  สรรพศรี
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายคำพา  ขันตี
เจ้าหน้าที่งาน

1

นางลลิดา  โค้วไฟโรจน์
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายกรณ์  ก้านเพชร
เจ้าหน้าที่งาน

1

นางสาวธิรณี  แสวงนาม
เจ้าหน้าที่งาน

4

นางสาวนิดติยากร  พวงมาเทศ
เจ้าหน้าที่งาน

5

นางสาวปรียาภรณ์  ประภาสัย
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายภควัตร  สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายปิยะพงษ์  ยอดอินทร์
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายบุณนาน  มากสิงห์
เจ้าหน้าที่งาน

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายถาวร  นาคกระโทก
เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top