แผนกวิชาช่างยนต์

1

นายประชาไทย ไกยฝ่าย
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 086-634-6394

2

นายธวัชชัย จักษุพันธ์
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel. 089-625-7756

5

นายสมาน นิลขันธ์
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 085-254-1399

3

นายจิราโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
คอ.ม.เครื่องกล
Tel. 080-454-5995

4

นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึษา
ปทส.เครื่องกล
ค.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 081-760-8293

10

นายจิรศักดิ์ ดุษฎี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาปทส.เครื่องกล
คอม.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 081-070-2509

9

นายสิริชัย สิมชมภู
หัวหน้างานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน
วศ.บ.เครื่องกล
Tel. 087-858-3619

8

นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 062-846-2554

13

นายสุริยัน คันศร
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 092-645-8732

11

นายนพพร สมคิด
อส.บ.วิศวเครื่องกล
Tel. 095-608-2094

14

นายอภินภัทร ทานา
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 098-441-5510

12

นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 083-746-7490

Scroll to Top