แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

1

นายอินทร์ จงจำ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คอ.บ.เครื่องมือกล
Tel : 087-878-7709

2

นายจิรยุทธ์ โชติกุล
คอ.บ เครื่องมือกล
Tel : 087-873-0718

3

นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ
อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 098-596-8177

55

นายปรเมษฐ์ เวชกามา
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต
Tel : 093-380-9914

77

นายภาสกร จำปาเรือง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
Tel. 085-177-7420

4

นายพุตตาล วรรณทอง
คอ.บ.อุตสาหกรรม
Tel. 094-543-4906

66

นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel : 090-252-0334

Scroll to Top