แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

1

นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
(หัวหน้าแผนกวิชา)

ค.อ.ม เครื่องกล
Tel. : 085-025-7832

13.แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
Tel. 089-716-0040

3

นายสัจจา อินทรสุขศรี
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Tel. 095-958-5186

2

นายนพดล สิ้นทุกข์
หัวหน้างานความร่วมมือ
คอ.บ.ออกแบบการผลิต
Tel. 086-585-8935

5

นายธนกร สุขส่ง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 080-001-5244

4

นายศุภกฤต บุญเรือง
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
Tel. 062-849-4165

9

นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต
Tel. 064-163-3482

6

นายไกรลาศ  คงฟ้ารัมย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
การออกแบบการผลิต
Tel. 0631-942-0761

8

นายวุฒิจุฬา  ศรีสะอาด
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
Tel. 096-409-3269

13.แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (1)

นายปรีชา พุทธเสน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 084-530-1288

Scroll to Top