แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

1

นายเลิศ ก้านเหลือง
(หัวหน้าแผนกวิชา)

ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel. : 089-578-9672

2

 นายยุทธสาร สารการ
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 081-976-4435

4

นายบัญชา ปัญญามงคล
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 080-987-3283

3

นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 085-105-0278

8

นายณัฐวัฒน์ บุระพา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 080-797-5721

5

นายสุภาษิต ดวนใหญ่
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel. 081-067-1296

6

นายอดิศักดิ์ นพแสง
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 080-479-9799

9

นายอรรถศร สุขทะเล
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. 083-737-9293

7

ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 089-710-0090

14

นายฉัตรชัย ไชยสาร
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 087-877-5300

12

นายภาสกร ดงทอง
อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง
Tel. 081-790-9263

19

นายธรรมนอง  บุญสงค์
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Tel.083-372-3219

10

นางรัชนี  พัฒทัยสง
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel.064-449-1654

20

นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 083-380-7833

18

นายธนัทพงศ์ ศิริรัชฎานันท์
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
Tel. 085-158-4346

เจ้าหน้าที่ (2)

นายภัทรพล อังคะสี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
Tel.088-114-7440

เจ้าหน้าที่ (3)

นายประพล พิมศร
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
Tel: 0824609688

Scroll to Top