แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1

นายอรุณ ทองกลม
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 098-102-1019

5

นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
Tel. 089-624-5165

3

นายองอาจ อรรคบุตร
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel . 081-876-7501

10

นายสันทัด จันทฤทธิ์
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel. 081-718-2135

8

นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel. 081-266-1861

13

นายวิสณุกร ดาวไสย์
หัวหน้างานลูกเสือ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Tel. 083-728-6389

4

นางมัลลิกา สิทธิโชค
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 086-468-9597

12

นายภัทรพงษ์ ประมาพันธ์
วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
Tel. 097-053-5987

11

นางสาวธัญณิชา สมนา
คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
Tel. 086-871-1783

Scroll to Top