แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1

นายนิกร จันทร์เทศ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
บธ.บ.การจัดการงานก่อสร้าง
Tel. 064-223-3551

3

นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 081-955-6959

4

นายมนต์เทพ สอนศรี
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 089-576-5691

5

นายราชวัตร นาจำปา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 086-327-8769

6

นายฉัตรชัย นางวงค์
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 086-019-0985

7

นายอภิชัย มีศิลป์
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 096-231-1543

Scroll to Top