แผนกวิชาช่างโยธา

1

นายสันติรักษ์ โตรัศมี
(หัวหน้าแผนกวิชา)
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. 081-790-5133

2

นายวีระยุทธ กิ่งวิชิต
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 083-744-3640

Blue Professional Linkedin Profile Picture (1)

นางสาวทัตชญาทิตา  บุญตาโลก
อส.บ.เทคโนโลยีโยธา
Tel.082-732-9601

3

นางสาวศิริพร  ศิริวงค์
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 093-545-6421

5

นายกิตติกร  คนเพียร
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel.093-353-4732

4

นายเมธา  อุปมา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel.080-210-0949

 

6

นายวรพล  คำเพราะ
วศ.บ.วิศวรรมโยธา
Tel. 098-6377727

Scroll to Top