แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์

1

นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ปทส.เทคนิคสถาปัตยกรรม
Tel. : 097-335-8897

2

นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
ปทส.เทคนิคสถาปัตยกรรม
Tel : 086-326-3533

3

นายวรพจน์ ศรีเมือง
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. : 093-089-9268

15.แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
ศล.บ.ออกแบบภายใน
Tel. 080-728-8828

4

นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. 095-551-7744

Scroll to Top