แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. : 081-547-3169

2

นายนที จันทร์เทียม
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Tel. : 081-202-8060

3

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. : 080-215-2122

4

นายวิกร  สายรัตน์
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 088-707-3707

5

นางสาวปนิดา  ดวงแก้ว
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. 0956682709

นายณัฐการ  ทำบุญ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. 

Scroll to Top