แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายกัณหา อุทธิเสน
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 081-955-4076

2
3
4

นายอุดร เศษโถ
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 089-842-4516

นางนพวรรณ สาธุการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 085-025-6545

นายประดิษฐ์ สมจันทร์
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. : 0821204997

7
5
6

นายสุนัน บุญมานันท์
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. 084-410-4160

นายวุฒิภัทร  พรมมา
ค.อ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel.094-541-9241

นางสาวจุฬาลักษณ์  โคกกลาง
วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

Scroll to Top