แผนกวิชาการบัญชี

1

นางธิดาวรรณ สรรพศรี
(หัวหน้าแผนกวิชา)
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel : 089-718-1631

2

นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ
บช.ม.การบัญชี
Tel. 062-772-2663

5

นางกฤษณา จันทร์เทศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel. 090-296-9878

3

นางณัฐิกา สิมชมภู
บช.ม.การบัญชี
Tel. 080-754-9245

4

นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
หัวหน้างานการบัญชี
บธ.ม.การบัญชี
Tel. 094-995-4991

6

นายนพปฎล ลาลุน
บช.บ.การบัญชี
Tel. 092-364-9656

7

นางสาวทิวารัตน์ ชาลี
บช.ม.การบัญชี
Tel. 094-393-4336

8

นางนงลักษณ์ ปุณยศรัณย์
บธ.บ.การบัญชี
Tel. 098-486-4609

9

นางสาวปรารถนา  มัครมย์
บธ.บ.การตลาด
Tel : 066-241-0217

เจ้าหน้าที่ (7)

นายพงษ์พัฒน์  วรรณทอง
บช.บ.การบัญชี
Tel : 090-252-3961

Scroll to Top