แผนกวิชาการขายและการตลาด

1

นางลลิดา โค้วไพโรจน์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
Tel. : 088-041-2912

2

นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
บธ.บ.การตลาด
Tel : 081-593-3483

3

นายประยงค์  คันศร
บธ.ม.การตลาด
Tel.092-718-0550

5

นางสาวประวีณา  แสงลับ
บธ.ม.การตลาด
Tel.064-92432238

Scroll to Top