แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

นายคำพา ขันตี
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. 086-652-4233

2

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
กศ.ม.บริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel : 088-345-6953

4

นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. 089-284-2579
Website : https://sites.google.com/sisat.ac.th/pakrupattamaporn/

7

นางกาญจนา ถามุลเลศ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel : 096-704-2699

12

นางสาววิไล  ไชยหงษ์
หัวหน้างานการเงิน
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel.098-097-3697

5

นางวราดา ขันตี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. 081-750-3031

11

นางสาวนลินี เดชวัน
หัวหน้างานพัฒนาหลัักสูตร
สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel. 085-495-6444

9

นางสาวบุณณดา คำเสียง
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 086-168-4885

8

นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 087-247-7697
Website :  https://sites.google.com/site/teacherparadol007/

10

นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel. 096-412-9565

6

นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 061-062-3081
Website : http://www.kruwipawee.com/

13

นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ
หัวหน้าชมรม TO BE NUMBER ONE
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. 097-341-8581

Scroll to Top