แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1

นายกรณ์ ก้านเพชร
(หัวหน้าแผนกวิชา)

อ.ศศ.ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร
ศษ.บ.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.การแนะแนว
Tel. 098-145-5593

2

นายมังกรทอง  พันธเสน
ทล.บ.การโรงแรม
Tel.094-112-0474

Scroll to Top