แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1

นางสาวธิรณี แสวงนาม
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
Tel. 064-113-6679

4

นายจิรธร บุญปัญญา
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Tel. 083-743-4885

2

นางสาวจิราภรณ์ แก้วรักษา
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Tel. 062-882-3842

5

นางสาวอัญชิษฐา  อัตถปรัชญาเมือง
วท.บ.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
Tel. 063-194-1595

3

นางสาวสุพัตรา นิทัศนกุล
วท.บ.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
Tel. 063-194-1595

Scroll to Top