แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1

นายบุญนาน มากสิงห์
(หัวหน้าแผนกวิชา)

หัวหน้างานคลินิกคุณธรรม
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
Tel. 088-341-2101

2

นายจักรพันธ์ บุรณะ
วท.บ.เครื่องกล
Tel. 086-434-0542

3

ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา
ทล.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
Tel. 085-315-1516

Blue Professional Linkedin Profile Picture (3)

นายภาณุพงษ์  รัตนอุไร
คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 088-852-4557

Scroll to Top