หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

1

นางสาวภัทรภร ทองใบ
(หัวหน้าหมวด)
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
วท.บ.เคมี
Tel. 095-605-8288

3

นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์
(หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
Tel : 061-773-2597

2

นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา
วศ.ม.พลังงาน
Tel. 090-989-0333

5

นางกิติยาพร  วรสา  
วท.บ.เคมี
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 082-359-4814

4

นางสาวกนกพร คำหงษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์
Tel. 088-077-0739

6

นางสาวกาญจนา  คำดี
ค.บ.วิทยาศาสตร์
Tel. 097-179-0455

7

นางสาวประภาศรี สืบเสน
วท.บ.ฟิสิกส์
Tel. 061-035-7408

Scroll to Top