หมวดวิชาคณิตศาสตร์

4

นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ
(หัวหน้าหมวด)
หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กศ.บ.คณิตศาสตร์
Tel. 099-742-9728

1

นายพุฒิพงษ์ มะยา
หัวหน้างานบุคลากร
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel. 065-235-3991

2

นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel. 089-570-4666

3

นางจารุภา แก้วลอย
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel. 087-615-8521

Scroll to Top