หมวดวิชาสังคม

5

นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย
(หัวหน้าหมวด)

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
Tel . 086-259-3272

1

นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
พธ.บ.ศาสนา
Tel . 092-809-6847

4

นางสาวรำเพย  พิมตะขบ
ศศ.บ.รัฐศาสตร์
Tel.095-896-7008

3

นายวีระพงษ์  ธรรมชาติ
กศ.บ.สังคมศึกษา
Tel.095-267-8416

2

นางสาวปภัสสร  จักษุพันธ์
ค.บ.สังคมศึกษา
Tel.091-827-8416

Scroll to Top