หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

1

นายภควัตร สิงห์คำ
(หัวหน้าหมวด)

ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 090-235-0554

2

นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 082-609-7879

4

นางสาวปราณี รองสุพรรณ์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Tel. 089-455-7769

5

นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 065-237-4386

3

นางสาวภัทรธิตา เทพแสง
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 098-929-8659

6

นางสุกัญญา ไกยราช
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 088-582-9013

7

นางสาวมนสิชา การะเกตุ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 083-751-9276

9

นางสาวมลฤดี ยอดสิงห์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 085-468-4156

10

นางบุญมี ฤกษ์ใหญ่
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 082-862-4904

8

นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Tel.085-026-0559

11

นางสาวศิรินทรา  เข็มทอง
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 089-279-0559

Scroll to Top