หมวดวิชาภาษาไทย

1

นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
(หัวหน้าหมวด)

กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณคดีไทย
ค.บ.ภาษาไทย
Tel. 082-604-3619

2

นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
Tel. 083-167-6789

3

นางสาวศุทธ์หทัย หารไชย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.ภาษาไทย
Tel. 087-454-8988

4

นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์
ค.บ.ภาษาไทย
Tel. 087-879-0446

5

นางสาวฐานมาศ  ป้องอ้อย
ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Tel.094-728-7666

Scroll to Top