หมวดวิชาพลานามัย

1

นายถาวร นาคกระโทก
(หัวหน้าหมวด)

หัวหน้างานปกครอง
วท.บ.พลศึกษา
Tel. 062-225-3391

5

นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กศ.บ.พลศึกษา
Tel. 081-350-9158

4

นายวรพงษ์ ไกยราช
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
Tel. 088-581-9013

2

นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
Tel. 061-748-1651

3

นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศษ.บ.พลศึกษา
Tel. 098-130-9859

6

นายศุภักษร  ศรีบุญเรือง
ศษ.บ.พละศึกษา
Tel.091-880-0955

Scroll to Top