วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(Vision)

: สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
1.จำกัดและพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.บริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
4.พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และวิทยฐานะ
5.ทำข้อตกลงกับสถาบันที่จัดการศึกษาของต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

Scroll to Top