ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

                  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดขุขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ”  มีนักเรียน  จำนวน  25  คน  กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม  สายชมพูเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติเงิน จำนวน 7,800  บาท เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 17 ไร่ ได้สร้างโรงฝึกงาน 2 หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  บ้านภารโรง  2  หลัง  ส้วม 1 หลัง  ปรับพื้นที่และทำรั้วรอบบริเวณและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลาราม  มาเรียนที่ใหม่เมื่อวันที่  2  กันยายน 2482 โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนช่างไม้จังหวัดศรีสะเกษ”

พ.ศ. 2501   เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนการช่างศรีสะเกษ”

พ.ศ. 2503   เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง

พ.ศ. 2509   กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีศรีสะเกษเข้ากับโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ

พ.ศ. 2517   ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน โรงอาหาร  บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ส้วม ถนน ระบบประปาและระบบไฟฟ้าในที่ดินแปลงใหม่   มีเนื้อที่กว่า 750 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถ.กสิกรรม ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   และได้ย้ายมาที่แห่งใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2519   กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งยกระดับการศึกษาจากโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ เป็นวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า  74   ปี  วิทยาลัยได้เติบโตมาเป็นลำดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปอย่างมั่นคงสร้างคนให้เป็น      คนเก่ง  คนดี  สร้างความภาคภูมิใจให้คนท้องถิ่นรักถิ่นฐาน  บ้านเกิด รักศิลปวัฒนธรรม รักความเป็นไทย  วิทยาลัยยังมีเป้าหมายและพันธกิจ มุ่งมั่น สร้างคุณค่า  พัฒนาวิชาชีพ ตามวิถีอาชีวะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป

Scroll to Top