ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566

ตำแหน่ง หญิง ชาย จำนวน
ผู้บริหาร 2 3 5
เจ้าหน้าที่ กพ. 4 0 4
ข้าราชการครู 44 69 113
ลูกจ้างประจำ 0 2 2
พนักงานราชการ 6 25 31
ครูพิเศษสอน 22 26 48
เจ้าหน้าที่ธุรการ 38 3 41
พนักงานขับรถ 0 4 4
แม่บ้าน 14 0 14
คนงาน 0 11 11
ยาม 0 6 6
อปพร 0 4 4
  130 153 283

 

 

Scroll to Top