11

นางนลินี  เดชวัน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ

3

นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
เจ้าหน้าที่งาน

1

นายคำพา  ขันตี
เจ้าหน้าที่งาน

4

นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ
เจ้าหน้าที่งาน

10

นายจิรศักดิ์  ดุษฏี
เจ้าหน้าที่งาน

เจ้าหน้าที่ (6)

นางสาวณัฐมน  กิ่งมาลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Scroll to Top