ที่แผนกวิชาระดับ ปวช.ระดับ ปวส.
สายตรงม.6

1.

ช่างยนต์

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

2.

ช่างกลโรงงาน

คลิกที่นี่
3.เทคนิคการผลิตคลิกที่นี่คลิกที่นี่
4.ช่างเชื่อมโลหะคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
5.ช่างไฟฟ้ากำลังคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
6.ช่างอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
7.ช่างก่อสร้างคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
8.ช่างโยธาคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
9.สถาปัตยกรรมคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
10.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
11.การบัญชีคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
12.การตลาดคลิกที่นี่คลิกที่นี่[ปวส.] สาย ม.6 ทวิภาคี (ปวส.)  สาย ม.6  
13.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
14.

อาหารเละโภชนาการ

คลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
15.การโรงเเรมเเละการท่องเที่ยวคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
16.เทคโนโลยีสารสนเทศคลิกที่นี่คลิกที่นี่
Scroll to Top