งานบุคลากร

1

นายพุฒิพงษ์ มะยา
หัวหน้างานบุคลากร

5

นายวุฒิภัทร  พรมมา
เจ้าหน้าที่งาน

2

นางสาวจุฑารัตน์  บุญปัญญา
เจ้าหน้าที่งาน

1

นางสาวภัทรภร  ทองใบ
เจ้าหน้าที่งาน

3

นางสาวศุทธ์หทัย  หาญไชย
เจ้าหน้าที่งาน

4

นางสาวรำเพย  พิมตะขบ
เจ้าหน้าที่งาน

5

นางสาวกิติยาพร  วรสา
เจ้าหน้าที่งาน

18

นายธนัทพงศ์  ศิริรัชฏานันท์
เจ้าหน้าที่งาน

5

นางสาวณัฐรดา  เทนโสภา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

8

นายอภิสิทธื์  สมสวย
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

6

นางสาวรัสรินทร์  สิริกุลธนัญญาณ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top