งานทะเบียน

2

นายอุดร  เศษโถ
หัวหน้างานทะเบียน

นางเพชรรุ้ง  ภูมิภักดิ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

3

นางนพวรรณ  สาธุการ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

3

นางสาวภัทรธิดา  เทพแสง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

6

นางสาวจุฬาลักษณ์  โคกกลาง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

9

นางสาวมลฤดี  ยอดสิงห์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

15

นางสาวสุทธิดา  โพธิ์นิล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

16

นางสาวกรวีร์  อาษาศรี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

14

นางสาวสุชานาถ  บำรุงญาติ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
 3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
 6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณา และ / หรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
 7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
 9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
 11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
 12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
 13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 16. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

อศท.15 ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรหรอใบแทนประกาศนียบัตร

อศท.31 แบบคำร้องขอเปลี่ยน/ขอเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ ลำดับและรายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ปฏิทินการถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนนักศึกษาและถ่ายรูปติด รบ.(กรณีสำเร็จการศึกษา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี และปวช.(เพิ่มเติม) เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควต้า)

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565

Scroll to Top