งานพัสดุ

1

นายคำพา  ขันตี
หัวหน้างานพัสดุ

4

นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

7

นายอภิชัย  มีศิลป์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

2

นายยุทธสาร  สารการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

13

นายอักษรทัย  งามแสง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

10

นายจิรศักดิ์  ดุษฎี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

3

นายวรพจน์  ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

6

นายไกรลาศ  คงฟ้ารัมย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

2

นายวีระยุทธ  กิ่งวิชิต
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

3

นายสัจจา  อินทรสุขศรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางวิมลทิพย์  สมัครสมาน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

11

นางสาวสุพัตรา  บุษบงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

13

นางสาวชุติอร  แก้วพินึก
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top