งานอาคารสถานที่

1

นายสันติรักษ์  โตรัศมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

3

นายวุฒิพงษ์  ทองพีระ
เจ้าหน้าที่

1

นายประชาไทย  ไกยฝ่าย
เจ้าหน้าที่

2

นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม
เจ้าหน้าที่

12

นายภาสกร  ดงทอง
เจ้าหน้าที่

7

นายอภิชัย  มีศิลป์
เจ้าหน้าที่

6

นายวรพล  คำเพราะ
เจ้าหน้าที่

4

นายเมธา  อุปมา
เจ้าหน้าที่

3

นายวรพจน์  ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่

1

นายบุณนาน  มากสิงห์
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์
เจ้าหน้าที่

4

นายศุภกฤต  บุญเรือง
เจ้าหน้าที่

4

นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ
เจ้าหน้าที่

Blue Professional Linkedin Profile Picture (1)

นางสาวทัตชญาทิตา  บุญตาโลก
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศิริพร  ศิริวงศ์
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวนุสราภรณ์  คุดนา
เจ้าหน้าที่

19

นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ
เจ้าหน้าที่

นายกิตติกร  คนเพียร
เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top