งานประชาสัมพันธ์

4

นายวรพงษ์  ไกยราช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

15.แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายอาทิตย์  โทนะพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

11

นางสาวศิรินทรา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

5

นางสาวปณิดา  ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

3

นางสาวสุพัตรา  นิทัศนกุล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวปิยดา มิ่งขวัญ 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top